Všeobecné obchodné podmienky

OBSAH

článok I Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

článok II Uzatvorenie kúpnej zmluvy

článok III Objednávka tovaru

článok IV Cena tovaru

článok V Platobné podmienky

článok VI Dodacie podmienky

článok VII Odstúpenie od zmluvy

článok VIII Záručné podmienky a záručná doba

článok IX Reklamačné podmienky

článok X Ochrana osobných údajov

článok XI Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

článok XII Storno / Reklamačný list

článok XIII Alternatívny spôsob riešenia sporov

článok XIV Používanie Cookies v e-shope www.keramicke-darceky.sk

článok XV Záverečné ustanovenia

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Denisa Mezeiová– Keramika – Ika, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.keramicke-darceky.sk (ďalej len keramicke-darceky.sk) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop“) na www.keramicke-darceky.sk.

3. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo alebo služby z e-shopu: www.keramicke-darceky.sk a to ako spotrebiteľ alebo podnikateľ), zároveň potvrdením objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky dôkladne preštudoval a ich obsahu rozumel, pričom v takomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

4. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu a online editora www.keramicke-darceky.sk:

Obchodné meno: Denisa Mezeiová– Keramika – Ika
Sídlo (miesto podnikania): Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec
Číslo živnostenského registra: 420-21665 vydaný okresným úradom v Leviciach.
Identifikačné číslo (IČO): 44197543
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 1049412287
Mobil.: +421 905 260 513
E-mail: ika@ika.sk

5. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre osobnú. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sú neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami a riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zák. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj inými súvisiacimi predpismi.

6. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam obsahujúci objednaný tovar z ponuky e-shopu www.keramicke-darceky.sk, cenu tovaru alebo služieb, spôsob dodania a možnosti platby spracované systémom e-shopu www.keramicke-darceky.sk.

Článok II

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Podmienkou platnosti kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránky internetového obchodu www.keramicke-darceky.sk. Odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na adresu uvedenú vo formulári, pričom toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu/objednávku, ktorá je záväzná, možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

2. Zákazníkov návrh po vytvorení objednávky musí byť schválený predávajúcim pred konečným vyhotovením. Predávajúci informuje zákazníka po prijatí objednávky, či je technicky možné realizovať konečný návrh. Poprípade predávajúci navrhne úpravu, aby sa dala aby splňovala technické a výrobné požiadavky a predávajúci odošle upravený návrh emailom na schválenie. Po zákazníkovom odsúhlasení sa začne s výrobou.

3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

4. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy v e-shope www.keramicke-darceky.sk, ktorej súčasťou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené podľa platných právnych predpisov a príslušných zákonov poriadku Slovenskej republiky.

5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme, je archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to ihneď po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný túto skutočnosť čo najskôr oznámiť Predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu ika@ika.sk alebo oznámiť telefonicky na +421 905 260 513 ,kontaktná osoba: Denisa Mezeiová.

Článok III

Objednávka tovaru

Pre objednanie z nášho Eshopu nie je potrebná registrácia alebo vytvorenie účtu.

1. Tovar alebo služby s ním spojené, zverejnené na stránkach e-shopu www.keramicke-darceky.sk je možné objednávať elektronickou objednávkou:

 • Pri nákupe prostredníctvom e-shopu www.keramicke-darceky.sk si kupujúci vyberie na základe aktuálnej ponuky druh výrobku, počet kusov a pridá si tovar do nákupného košíka. Minimálny počet kusov pre vytvorenie objednávky je vždy uvedený pri konkrétnom druhu výrobku. Po pridaní tovaru alebo služby do košíka poskytujeme možnosť úpravy vloženého tovaru priamo v košíku. Kliknutím na tlačítko „košík“ v pravej hornej časti e-shopu sa presuniete do košíka, kde máte možnosť upraviť počet kusov priamo v editore alebo je možnosť vymazania vybratého tovaru. Po ukončení výberu tovaru môžete kedykoľvek prejsť do pokladni kliknutím na tlačítko „Pokračovať do pokladne“ .
 • Na nasledujúcej strane (v pokladni) sa Vám zobrazí objednávací formulár s obchodnými podmienkami a s poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré si prosím preštudujte. V objednávacom formulári vyplníte kontaktné údaje a adresu doručenia. Po kompletnom vyplnení si
  vyberte spôsob platby za objednávku a potvrďte tlačítkom – „Vytvoriť objednávku“
 • Tovar neposielame na dobierku.  Uhradiť za objednávku môžete priamym vkladom na náš účet, alebo v pokladni eshopu platobnou kartou VISA, MAESTO, MASTERCARD… cez platobnú bránu STRIPE.
 • Pri nákupe prostredníctvom e-mailu, je potrebné aby obsahoval:
  Názov výrobku, cenu za výrobok, farbu výrobku, text na potlač, farbu stuhy (ak výrobok obsahuje), adresu doručenia, fakturačnú adresu a tel. číslo. Na záver prosím doplňte vetu: Súhlasím s Vašimi obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky.

2. Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky ju skontrolovať a v prípade potreby kedykoľvek opraviť.
Zákazníkov návrh po vytvorení objednávky musí byť schválený predávajúcim pred konečným vyhotovením. Predávajúci informuje zákazníka po prijatí objednávky, či je technicky možné realizovať konečný návrh. Poprípade predávajúci navrhne úpravu, aby sa dala aby splňovala technické a výrobné požiadavky a predávajúci odšle upravený návrh emailom na schválenie. Po zákazníkovom odsúhlasení sa začne s výrobou.

3. Po dokončení objednávky sú Kupujúcemu zobrazené pokyny k platbe a vystavená predfaktúra na celú sumu objednávky o čom je informovaný automaticky aj e-mailom a krátkou SMS správou na mobilné číslo uvedené vo formulári.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov pri vyplňovaní objednávky.

5. Kupujúci môže stornovať objednávku telefonicky, osobne alebo e-mailom, bez udania dôvodu, do začiatku jej spracovania. Pri storne objednávky nebudú účtované žiadne poplatky. V prípade storno objednávky, ktorá bola už uhradená, peniaze sa bez zbytočného odkladu vrátia kupujúcemu priamo na účet a nebudú sa účtovať žiadne poplatky.

6. Termín splatnosti je 10 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky. Po uhradení platby na náš účet zákazníkovi do 48 hodín odošleme emailom približný návrh potlače (fotografiu vzorky) na schválenie, po schválení, začneme s plnením a výrobou objednávky. Výroba trvá maximálne 14 pracovných dní po schválení návrhu.

7. Pri nedodržaní termínu splatnosti 10 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, si vyhradzujeme právo ustúpiť od objednávky.

Článok IV

Cena tovaru

1. Uvedené ceny za jednotlivé produkty v internetovom obchode www.keramicke-darceky.sk sú aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH).

2. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, ktorý je uverejnený v internetovom obchode www.keramicke-darceky.sk

3. Konečná cena, vrátane DPH a ceny za dopravu sa uvádza v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky, ktorú musí kupujúci uhradiť pre získanie tovaru.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby ponúkaného tovaru v internetovom obchode www.keramicke-darceky.sk.

5. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Článok V

Platobné podmienky

1. Kupujúci môže kúpnu cenu za tovar uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • PREVODOM / VKLADOM NA ÚČET – na účet Denisa Mezeiová– Keramika – Ika (Bankové spojenie FIO banka: 2602099772/8330
  IBAN: SK06 8330 0000 0026 0209 9772 ,BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX) splatnosť je spravidla 10 dní od vzniku zmluvy, ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.
 • PLATOBNOU KARTOU – v pokladni eshopu si môžete zvoliť platbu kartou cez platobné karty VISA, MAESTRO alebo MASTERCARD.
  V prípade platby kartou, využívame najpoužívanejšiu platobnú bránu STRIPE. Po uskutočnení platby bude čiastka z vášho účtu ihned odpočítaná. Samozrejme sa môžete spoľahnúť na diskrétne spracovanie platobných a osobných údajov. Naši partneri spĺňajú najvyššie požiadavky pre bezpečnosť.
 • Platba v hotovosti nie je možná, pretože vedieme bezhotovostný platobný styk a neprevádzkujeme kamennú predajňu.

2. Po vykonaní platby vopred, vkladom na účet resp. po jej prijatí, predávajúci do 48 hodín odošle e-mailom približný návrh fotografie vzorky kupujúcemu na schválenie.
Ak správa z nejakého dôvodu, nie je Predávajúcemu doručená, Predávajúci informuje kupujúceho telefonicky o ďaľšej alternatíve doručenia približného návrhu fotografie vzorky na schválenie.

 • Niekedy sa stáva, že nie je doručená správa o prijatí platby s približným návrhom fotografie vzorky na schválenie Kupujúcemu na e-mail (preplnená e-mailová schránka, zle vyplnená e-mailová adresa vo formulári, nastavenia free-mailingových serverov alebo presunutie správy do SPAMu a pod.)
  V takomto prípade, ak nie je doručená správa Kupujúcemu na email, prosíme, aby nás čo najskôr kontaktoval na t.č. +421 905 260 513 (kontaktná osoba: Denisa Mezeiová).

3. Po schválení přibližného návrhu fotografie vzorky je Predávajúci povinný objednávku kupujúceho vybaviť a tovar dodať kupujúcemu v lehote max. do 14 pracovných dní od dňa odsúhlasenia fotografie vzorky Kupujúceho. Pri predĺžení dodacej doby bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom e-shopu.

Článok VI

Dodacie podmienky

1. V deň odoslania objednávky je Kupujúci informovaný emailom a krátkou SMS správou o odoslaní. Doba pre dodanie tovaru kuriérom po jej odoslaní býva spravidla do 24 hodín, najneskôr do 48 hodín odo dňa odoslania.

2. Tovar bude dodaný kupujúcemu s priloženou faktúrou. Ak potrebuje zákazník faktúru skôr ako bude doručená objednávka, môže kedykoľvek požiadať o elektronický formát faktúry hneď po jej uhradení.

3. Kupujúci si prevezme tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

4. Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci si skontroluje tovar za prítomnosti doručovateľa/kuriéra. Ak Kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom doručovateľa a zistené poškodenie zapíše do prepravného listu. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, dopravca ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu dopravou poškodeného tovaru.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a ani za poškodenie zásielky objednaného tovaru zavinené dopravcom.

6. Predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky týmto spôsobmi:

 • Osobný odber – Po dohode s predávajúcim je možné si tovar osobne vyzdvihnúť na adrese miesta podnikania.
 • Dodanie kuriérom – Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS a je uskutočnené spravidla na druhý pracovný deň po odoslaní objednávky.
  Pri objednávkách do 75€ účtujeme k cene objednávky poplatok 4,85€. Pri objednávke nad 75€ poplatok za dopravu neúčtujeme.

7. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu bol doručený na miesto určenia uvedené v objednávke alebo neprebratý dohodnutým osobným odberom, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ , je upravené zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho(ďalej len „zák. o ochrane spotrebiteľa ).

2. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, za službu (alebo preddavok), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Formuár odstúpenie od zmluvy zašle Kupujúci na adresu miesta podnikania predávajúceho:
Denisa Mezeiová– Keramika – Ika, Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec, Slovensko

3. Kupujúci je oprávnený vyplniť formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického kom. Prostriedku upravené zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

4. Spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy doručí Kupujúci na adresu sídla Predávajúceho, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy. Tovar musí byť bezpečne zabalený na prepravu, tak aby sa predišlo jeho poškodeniu. V prípade vzniku škody na tovare, je kupujúci v zmysle ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.

5. Tovar odoslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

6. Obidve strany sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene, pričom náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

7. Ak Predávajúci nesplní zmluvu, z dôvodu, že objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutý termín, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a to do 14 pracovných dní mu vrátiť plnú cenu uhradenú za tovar alebo preddavok, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

8. Ak sú k objednávke poskytované s tovarom aj darčeky, Kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 12 zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Článok VIII

Záručné podmienky a záručná doba

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Záručný list alebo doklad o kúpe tovaru obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list alebo doklad o kúpe neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

Článok IX

Reklamačné podmienky

1. Tento reklamačné podmienky sú vydané v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. „Predávajúci“ je živnostník (FO):

Obchodné meno: Denisa Mezeiová– Keramika – Ika

Sídlo (miesto podnikania): Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec

Číslo živnostenského registra: 420-21665 vydaný okresným úradom v Leviciach.

Identifikačné číslo (IČO): 44197543

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 1049412287

Mobil.: +421 905 260 513 .

Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

3. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.

4. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

5. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný formulár) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Ďahttps://eshop5.keramicke-darceky.sk/reklamacny-formular.rarlej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

7. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

9. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, (viď. https://www.keramicke-darceky.sk) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

10. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

11. Predajca po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného formulára, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným formulárom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

12. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.

13. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás na adrese:

Predávajúci: obch.meno: Denisa Mezeiová– Keramika – Ika.
Sídlo (miesto podnikania): Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec
Číslo živnostenského registra: 420-21665 vydaný okresným úradom v Leviciach.
Identifikačné číslo (IČO): 44197543
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 1049412287

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024


Článok X

Ochrana osobných údajov

1 Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu ako je uvedené v týchto podmienkách.

2. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e/ ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.chováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

3. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.keramicke-darceky.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

4. Kupujúci súhlasí so spracovaním a použitím svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania informácií zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

6. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustavou § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

 • Účtovná kancelária – JM credit s.r.o.

93401 Levice, Mlynská 2
IČO: 36848549
Číslo živnostenského registra: 420-20731

Článok XI

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Denisa Mezeiová– Keramika – Ika, Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec , alebo e-mailom: ika@ika.sk. Na tento účel môžete použite formulár na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime na účet všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátené peniaze posielame na Vami uvedené číslo účtu.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Denisa Mezeiová– Keramika – Ika, Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Vypracované poučenie je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


Článok XII
Storno / Reklamačný list

(Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ , je upravené zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho(ďalej len „zák. o ochrane spotrebiteľa).

1. Kupujúci je povinný vyplniť STORNO alebo REKLAMAČNÝ LIST (ďalej len „Formulár“) v nasledujúcich prípadoch:

1.1 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy

1.2 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy po uplynutí 14dňovej lehoty, max. do 40 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim..

1.3 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

1.4 Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba) V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1.1 alebo 1.2. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 14 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

1.5 Kupujúci požaduje vystavenie poukazu na nákup tovaru na www.keramicke-darceky.sk v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu Kupujúci má právo požadovať vystavenie poukazu na nákup tovaru na www.keramicke-darceky.sk v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu a to max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s vrátením tovaru a vystavením poukazu Predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

1.6 Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru Bližšie podmienky sú upravené v článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na www.keramicke-darceky.sk

2. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

2.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

2.2 Adresa miesta, kam bol tovar dodaný;

2.3 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;

2.4 Číslo elektronickej objednávky;

2.5 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;

2.6 Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;

2.7 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru;

2.8 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;

2.9 Dátum a podpis Kupujúceho.

3. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady“), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

4. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

5. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

6. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

7. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

8. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.

Článok XIII

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1 Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na náš email: ika@ika.sk.

1.1 Ak Vám odpovieme na túto žiadosť neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na Vašu emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, môžete potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

1.2 Návrh môžete podať podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

1.3 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 02.1.2016 je na tejto adrese: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má vždy právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

1.4 Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Článok XIV

Používanie Cookies v e-shope www.keramicke-darceky.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Na používanie cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciach.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma, obsah košíka a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení po dobu 48 hodín (obsah košíka), pre lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Pre získanie viac informácií aké konkrétne typy a cookies používame, navštívte našu podstránku: Používanie súborov cookies

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Pri nákupe tovaru na www.keramicke-darceky.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.keramicke-darceky.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.keramicke-darceky.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.keramicke-darceky.sk.

5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.keramicke-darceky.sk.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.keramicke-darceky.sk.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho

OBSAH

Zákony a predpisy:

 • zákon č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník
 • zákon č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.
 • č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • novelizovaný Zákon č. 102/2014 a Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov o práve na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.